Tag «spectral range»

ספקטרומטר פלורסנציה – Fluorescence Spectrometer

ספקטרומטר פלורסנציה - Fluorescence Spectrometer

ספקטרומטר פלורסנציה – Steady-State & Time-Resolved Fluorescence Spectrometer ספקטרומטר פלורסנציה – Steady-State & Time-Resolved Fluorescence Spectrometer פלורסנציה הוא האור הנפלט מחומר לאחר קליטת אור או קרינה אלקטרומגנטית אחרת. כאשר אור מוקרן לאטומים מסוימים, אנרגיית האור הופכת כמה אלקטרונים מסביב לגרעין מרמת האנרגיה המקורית לרמת אנרגיה גבוהה יותר, כלומר ממצב האפס למצב העירור הראשון או השני. …